Úvod»  Podpora» Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamaci můžete uplatnit na kterémkoli prodejním místě DISKUS, spol. s r.o., případně poslat na adresu reklamačního oddělení DISKUS, spol. s r.o., Sokolovská 154, Praha 8 180 00, v souladu s reklamačním řádem.

1. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u firmy DISKUS, spol. s r.o.

2. Reklamace v záruční době se vyřizují na základě znění platného obchodního zákona, a to ve lhůtě 30 dnů, počínající běžet okamžikem příjmu reklamovaného zboží.

3. Délka poskytované záruky je 24 měsíců od data dodání zboží.

4. Reklamace zboží se uplatňují v servisních střediscích prodávajícího (aktuální seznam viz www.diskus.cz), není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručním listě, dodaným přímo výrobcem či distributorem výrobku.

5. Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce, resp. distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce, distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.

6. Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat:

a) kompletní zboží včetně původního příslušenství (manuály, diskety, kabely apod.),
b) doklad prokazující oprávněnost reklamace,
c) zprávu s jasným popisem závady.

7. Oprávněnost reklamace musí kupující doložit platným dokladem o zakoupení zboží.

8. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci přepravní službou, musí být obal viditelně označen nápisem REKLAMACE - toto opatření je nezbytné kvůli urychlení identifikace zásilky. Nevyplacené a neoznačené zásilky nejsou přebírány.

9. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s body 6 a 7 vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout. V takovém případě bude zboží vráceno zpět kupujícímu obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

10. Po přijetí je zboží testováno a na základě výsledků je dále zpracováváno. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři). Prodávající bude kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný. Při zjištění důvodů pro odmítnutí reklamace je kupující ihned vyrozuměn ze strany RMA oddělení a reklamace je dále považovaná za neoprávněnou. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na náhradu i vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady (sazba 500 Kč za hod.).

11. DISKUS má právo na náhradu servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši 500 Kč bez DPH za jeden případ jestliže:

- při testování se neprojeví závada a zboží bude shledáno plně funkčním,
- záruka na zboží již uplynula,
- závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím.

V případě výše uvedených skutečností bude reklamované zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

12. Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně nebo telefonicky informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. DISKUS si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

13. Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

- ztráta platného dokladu o zakoupení zboží,
- porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- běžné mechanické poškození zboží, nadměrné mechanické opotřebení
- úmyslné či nedbalostní poškození zboží,
- poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží,
- pokud bylo zboží poškozeno jakkoli jinak ať už fyzicky či mechanicky a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním tohoto zboží,
- u CD a DVD média nesmí být patrné znečištění, ani mechanické poškození, nesmí být proveden zápis (ani v případě mechanického poškození z výroby, či výrobní vady),
- poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
- neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použití neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
- poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
- na inkoustové cartridge, u nichž došlo k hmotnostnímu úbytku většímu než 10%.

14. Pokud je reklamovaným zbožím tiskové médium, je nutné s ním zaslat vzorek tisku, který ukazuje reklamovanou vadu. V případě podezření z poškození přístroje neoriginální cartridgí, je nutno doložit vyjádření servisního technika, že závada byla způsobena použitím této cartridge, jakož i poslat použitou cartridge, výtisk a znehodnocený díl zařízení.

15. DISKUS, spol. s r.o. neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

16. Reklamace datových pásek:

Při reklamaci datových pásek vyplňte reklamační formulář, který spolu s reklamovanými páskami zašlete na adresu reklamačního oddělení.

Reklamační formulář je ke stažení zde.

17. O postupu reklamace je kupující informován přímo u reklamačního technika:

Tel: +420 227 030 211
E-mail: reklamace@diskus.cz

18. Zboží po provedené záruční opravě je zasláno kupujícímu na náklady společnosti DISKUS. Případný osobní odběr je možný po dohodě s RMA oddělením.

19. Není-li možné dodržet stanovenou dobu reklamace, tj. 30 dnů, je kupující informován ze strany RMA oddělení a je mu navrženo prodloužení reklamačního období, výměna, zápůjčka jiného nebo kreditování ceny zboží.

20. Chybějící nebo mechanicky poškozené zboží je nutné nahlásit nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží na reklamace(@)diskus.cz. Při mechanickém poškození poslat i foto poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle Obchodního zákoníku § 422 až 441.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce s platností od 1. 3. 2004. Vyhrazujeme si právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Datum poslední aktualizace: březen 2013